Back

Vijay Divas

CPL Gavali Kajal form Shriman Bhausaheb Zadbuke college ,Barshi 9 MAH BN NCC Solapur, from Pune Group.

December 11, 2020
Unit : Mah Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ Pune, Directorate : NCC Dte, Maharashtra