Back

KARGIL VIJAY DIVAS

Jay Hind Sir... CADET NO : GJ18SDA400556 Rank : SGT Name : VALMIK JITENDRA KUMAR ARVIND BHAI 4 guj battalion ncc v.v.nagar Head quoter : Gujarat & DNH Kargil vijay divas ko aap sab ko naman .... Jay Hind 4 GUJ BN NCC V.V.NAGAR

July 7, 2021
Unit : Guj Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ V V Nagar, Directorate : NCC Dte, Guj,DD&DNH
0