Back

Kargil vijay dibas

Ps callage badasahi

September 25, 2022
Unit : Orissa Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ Sambalpur, Directorate : NCC Dte, Odisha