Back

NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

Subhas Chandra Bose (/ʃʊbˈhɑːs ˈtʃʌndrə ˈboʊs/ (listen) shuub-HAHSS CHUN-drə BOHSS;[12] 23 January 1897 – 18 August 1945[4][5]) was an Indian nationalist whose defiance of British authority in India made

August 12, 2022
Unit : Ben Bn NCC , Group HQ : NCC Gp HQ Kalyani, Directorate : NCC Dte, WB&S
0