Cadet's Corner - All Activities

Unit : Ben Bn NCC

Nripendra Narayan

NAME-CDT RINKU DAS REG NO - WB20SWA153287 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Swachh Bharat Abhiyan

Swachh Bharat Abhiyan

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Air commandore sudhir kumar majumdar

NAME-CDT RINKU DAS REG NO - WB20SWA153287 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Swachh Bharat Abhiyan

Swachh Bharat Abhiyan

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

Subhas Chandra Bose (/ʃʊbˈhɑːs ˈtʃʌndrə ˈboʊs/ (listen) shuub-HAHSS CHUN-drə BOHSS;[12] 23 January 1897 – 18 August 1945[4][5]) was an Indian nationalist whose defiance of British authority in India made

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Subhas chandra bose

NAME-CDT RINKU DAS REG NO - WB20SWA153287 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Swachh Bharat Abhiyan

Swachh Bharat Abhiyan

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Jatindra nath das

NAME-CDT RINKU DAS REG NO - WB20SWA153287 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Swachh Bharat Abhiyan

Swachh Bharat Abhiyan

August 12, 2022 More...
Unit : Ben Bn NCC

Say no to plastic

NAME-CDT RINKU DAS REG NO - WB20SWA153287 UNIT-6 BENGAL BN NCC NAHATA JNMS MAHAVIDYALAYA GROUP - KALYANI

August 12, 2022 More...

End of content

No more pages to load